สำนักอธิการบดี
  Untitled Document
   
  นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา
  ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
  การจัดการความรู้สำนักอธิการบดี
  งานประกันคุณภาพ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  หน่วยงาน/สำนัก/ศูนย์
    มหาวิทยาลัย
    สำนักวิจัยพัฒนา
    สำนักวิชาการ
    สำนักทะเบียน-วัดผล
    สำนักวิทยบริการ
    สำนักกิจการนักศึกษา
    สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
    ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
    บัณฑิตวิทยาลัย
 
  นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา
 

            1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
            2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทำให้ระบบงานและผู้ทำงานสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
            3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของคณะฯ และ
            4. มหาวิทยาลัย โดยสะท้อนอัตลักษณ์และการปฏิบัติงานจริง
            5. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
            6. จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
            7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
            8. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
            1. สำนักงานอธิการบดีจะมอบหมายบุคลากรในหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
            2. สำนักงานอธิการบดีจะส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
            3.  สำนักงานอธิการบดีจะร่วมดำเนินการตามแผนการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา

            มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้
            1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
            2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
            3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง พร้อมรับการตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
            4. เพื่อการควบคุมการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
            5. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาการดำเนินงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา นายจ้าง ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปทุมธานีและหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
            6. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้นำผลการตรวจสอบและการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานอธิการบดี  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
            1. เสนอแนะนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
            2. ดำเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ/หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การประสานงานในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
            3. ประสานงาน สนับสนุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายในวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินการให้วิทยาลัยทราบ
            4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

            สำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีโครงสร้างองค์กรการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ดังนี้องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
            การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ อยู่บนพื้นฐานของกรอบความคิดของทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output) โดยเน้นความ   พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act)