Pathumthani University "Design your life Design your future"
ประวัติ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประวัติความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยปทุมธาน
 
             มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
             นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
 
  ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
               รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้
 
  ปณิธานของมหาวิทยาลัย
 
             มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้น การจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพและการเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 
  วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
               มหาวิทยาลัยปทุมธานีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น
 
  พันธกิจของมหาวิทยาลัย
               1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับชาติ
             2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
             3. ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม เป็นแหล่ง แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ หลากหลาย รูปแบบ
             4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
             5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ และทรัพยากรท้องถิ่น
 
  วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
               วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีดังนี้
             1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
             2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
             3. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม
             4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ