ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารวิชาการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
ระเบียบการแต่งกายเข้ารับพิธีประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ ระหว่าง วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
โดย : สำนักอธิการบดี
เปิดรับสมัครปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2
โดย : คณะรัฐศาสตร์
แบบฟอร์ม ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560
โดย : สำนักอธิการบดี