Pathumthani University
Untitled Document

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel. 0-2975-6999, Fax. 0-2979-6728 จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี l เข้าสู่ระบบ l