หน้าหลัก | ติดต่อเรา
 
 
 
  หลักสูตรปริญญาตรี
 
         " คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความเชื่อมั่น" ตั้งใจและจริงใจที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นวิชาชีพทางด้านการจัดการ การตลาดและการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงมีศักยภาพในการแข่งขันมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ ก้าวทันเทคโนโลยี และรับผิดชอบต่อสังคม ไดรับการพัฒนาตนเอง และการค้นคว้าวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

          > สาขาวิชาการจัดการ (Managemant )
           
  " หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)"
         
 > สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
            
 " หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)"
          
> สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิกติกส์
          > (Industrial and Logistic Managemant )

            
 " หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)"
          
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
             
" หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)"

          แนวทางในการประกอบอาชีพ

          1. สาขาวิชาการจัดการ (Managemant )
          1. - เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการจัดการ และโอกาศประสบความสำเร็จสูง, เป็นผู้จัดการทั่วไป, พนักงานธุรการ ประสานงาน จัดการระบบ, การผลิต การตลาดและด้านอื่นๆ
          2.สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
          1. - เป็นพนักงาน บัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพากร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (TA) ผู้วางระบบบัญชี
          1. - อาชีพอิสระ : ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้วางระบบบัญชี
          3.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิกติกส์
          3.(Industrial and Logistic Managemant )

          1. - เป็นผู้ผู้บริหารในโรงงานอุตสหกรรมธุรกิจโลจิกติกส์, เป็นที่ปรึกษาผู้จัดการ พนักงานในธุรกิจการคลังสินค้า การจัดการทั้งทางอากาศ ทางเรือ ทางรถยนต์
          4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
          1. - เป็นโปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ, นักวางระบบสารสนเทศ, ทำงานในบริษัทคอมพิวเตอร์, ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าสู่ วงการธุรกิจ เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน และการใช้้โปรแกรมสำเร็จรูปผ่านระเครือข่าย เช่น E-Commerce